News

Junta: Aiüt apronté y contribut por l’afit

Les mosöres aprovades inier (ai 15 d’aurí) dala Junta provinziala á l’obietif da sostigní debota y a na moda nia burocratica les families y la jënt tla situaziun de crisa

Sostigní families y la sozieté en general: chisc é i fins dles mosöres aprovades inier dala Junta provinziala (Foto: pixabay)

Les mosöres aprovades inier (ai 15 d’aurí) dala Junta provinziala denominades “Aiüt apronté Covid-19” y “Contribut straordinar por l’afit y les spëises surapró dl’abitaziun – covid19” á le fin da pité n aiüt aslöm y nia burocratich ales families y ales zitadines y ai zitadins atocá dala crisa economica liada al Coronavirus. “Cun chëstes mosöres orunse sostigní chës porsones che ne é nia tutes en conscidraziun da mosöres a livel statal, mo che á impó albü dans economics", sotlignëia l’assessuria provinziala por les politiches soziales Waltraud Deeg. 

Chëstes mosöres valará naota trëi mëisc y i stromënc economics metüs a desposiziun é de 7,5 miliuns de euro

Domandes pian ia dala proscima edema

Por ci che reverda la mosöra “Aiüt apronté Covid-19” nen vára de na soma mascimala de 800 euro por vigni familia, che gnará paiá fora por trëi mëisc. Les zitadines y i zitadins che a pordü le laur, che a messü stlü süa ativité, che n’á nia podü mëte da jí süa ativité y ne ciafa nia d’atri sostëgns por ti ester ala mancianza de davagn porvia dla situaziun de emergënza, á le dërt da ciafé chësc sostëgn. Al vëgn preodü che la domanda por ciafé chësc sostëgn podará gní presentada pian ia dai 24 d’aurí. Al mëss gní scrit fora n formular (da desciarié dal sit  ipiunindôiaSüdtirol) che mëss gni ortié tres e- email al raiun sozial competënt.

Por ciafé chësta mosöra straordinara ne vál nia debojëgn da dé jö la DUDP (Detlaraziun unificada de davagn y patrimone), al tleca n’autodetlaraziun tl formular dla domanda.

Le “Contribut straordinar por l’afit y les spëises surapró dl’abitaziun– covid19” indere dess sostigní dagnora por trëi mëisc families y zitadines y zitadins che á n afit da paié y se stënta te chësc momënt porvia dla situaziun de emergënza Coronavirus. Les domandes pó gní fates al  raiun sozial competënt. Les somes vá dai 420 cina ai 555 euro. La soma depënn dal Comun de residënza y dal numer di componënc dla familia. Les medemes condiziuns é preodüdes por le contribut ales spëies ajuntives (spese accessorie) cun somes da 100 a 140 euro che pó gní presenté sce an ocupëia na abitaziun de proprieté, en afit o en usufrüt. Ince te chisc caji ne vál nia debojëgn da dé jö la DUDP (Detlaraziun unificada de davagn y patrimone), al tleca n’autodetlaraziun tl formular dla domanda. Informaziuns detaiades, la lista di raiuns soziai y i formulars por la domanda é da ciafé sön la homepage.

Les zitadines y i zitadins y les families pó ince s’anuzé dles mosöres de sostëgn desvalies che vëgn pitades independentemënter dala situaziun de crisa. Chëstes vá dai sostëgns soziai economics al contribut por l’afit y i cosć surapró, cina ales prestaziuns por les families, sciöche l’assëgn por la familia y l’assëgn por i mëndri. La Provinzia se crüzia ince da sostigní economicamënter i ënc desvalis (organisaziuns, sorvisc soziai, cooperatives, y i.i.) che se crüzia de prestaziuns desvalies por les families, la jënt atempada, i mëndri y les porsones cun handicap.

 

 

USP/ck/USP

Galaria dales fotografies