News

Cultura ladina: Sustëni finanziel, dumandes nchin ai 15 de nuvëmber

Mesuns finanziei per la cultura ladina - per la lies cultureles iel mo puscibl fé dumandes de cuntribut per l 2021

Lies cultureles, artistes y artisc, musizistes y musizisc, autëures y cëses editëures à mo la puscibltà de fé dumandes de cuntribut per l 2021 per proiec culturei y/o artistics, publicazions (libri, CDs, zaites). Sëuraprò possa lies cultureles fé dumanda per la compra de trohtes y strumënc, per anjinië ite locai dla proes, per plataformes digiteles o la compra de sanificadëures.

L ie mo a despusizion mesuns finanziei per la cultura ladina, cunzedui cun lege provinziela n. 8 di 3 de agost 2021 “Assestamënt dl bilanz de previjion dla Provinzia Autonoma de Bulsan per l ann 2021 y per i trëi ani 2021-2023”.

N possa dé ju la dumanda nchin ai 15 de nuvëmber 2021, dala 12:00.

Per de plu nfurmazions pudëis cuntaté l Ufize Cultura ladina y Junëza. (tel. 0471 417021; email: culturaladina@provinzia.bz.it). 

Per de plu nfurmazions: https://www.provinzia.bz.it/ert-cultura/cultura/susteni-finanziel.asp


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró