News

Junta provinziala: Löm vërda por l bonus por la cumpra de mesi digitai

Le personal dles scolines y dles scores ciafa cina 520 euro sciöche retüda por cumpré produc de hard- y software. La Junta á stabilí les modalités dles domandes che pó gní dades jö cina ai 16/11.

Le “bonus-IT” por le personal dles scolines y dles scores é gnü confermé incö ai 2 de novëmber da pert dla Junta provinziala sön proposta di assessurs por la scora Daniel Alfreider, Philipp Achammer y Giuliano Vettorato. Te süa sentada edemala á la Junta ince stabilí i criters y les modalités por la cumpra de produc de hard- y/o software por rajiuns de insegnamënt y de didatica.

Al se trata de n contribut che gnará paié fora un n iade sciöche por la cumpra de hard- y software tratan la perioda dai 5 de merz dl 2020 cina ai 15 de novëmber dl 2021. Da öna na pert él la Junta che ó reconësce le gran laur fat da pert dl personal dles scolines y dles scores tratan la perioda dla pandemia, dal’atra pert él ince n sostëgn por la cumpra de produc de hard- y/o software tratan chësta perioda, sciöche al é gnü sotrissé dai trëi assessurs competënc.

Por l’assessur por la scora ladina Daniel Alfreider é le bonus IT n investimënt de reconescënza por le gran laur fat y chësc nia ma por le tëmp presënt mo ince por le dagní. “L’integraziun de mesi digitai tl insegnamënt y tla didatica é n gran arichimënt por les scolares y i scolars por le dagní ince por imparé competënzes digitales nöies”, sotlignëia Alfreider. Ince por l’assessur Achammer é le bonus IT n reconoscimënt dl laur fat ti ultims mëisc y agn. L’assessur Vettorato sotlignëia ince che chësta mosöra é na resposta ala sfidada dla digitalisaziun tles scores y scolines.

Al pó fá domanda le personal dles scolines y scores

Le bonus IT ti vëgn conzedü a dötes les porsones che é stades en sorvisc almanco trëi mëisc dai 5 de merz dl 2020 cina ai 15 de novëmber dl 2021 zënza conscidré sce al é n contrat a tëmp plëgn o parzial y zënza conscidré sce ares laora dötaurela te na scolina o scora. N criter fondamental é ince la cumpra de n produt de hardware y/o software te chësta perioda por fins de didatica. Le bonus IT pó gní damané da personal dles scolines y personal didatich y de formaziun dles scores elementares, mesanes y altes sciöche ince scores profescionales y dla formaziun profescionala y dles scores de musiga. Ince colaboradësses y colaboradus dl’integraziun, espertes y esperc de pedagogia soziala scolastica pó fá domanda por la retüda di cosc por la cumpra de produc de hard- y/o software.

Le termin por fá les domandes toma ai 16 de novëmber dl 2021

Por la retüda di cosc él preodü indöt na soma complessiva de 6 miliuns de euro. La domanda por la retüda di cosc dla cumpra de produc de hard- y software cun düc i documënc nezesciars mëss gní dada jö cina ai 16 de novëmber fajon domanda sön la plataforma metüda a desposiziun dales trëi Direziuns scolastiches. Al pó gní fat domanda por la cumpra por ejëmpl de computer, notebooks, tablets, smartphone, monitors, stampantes y scanners y software standard. Les spëises mëss sambëgn gní documentades. Al podará gní paié fora cina 520 euro sön la basa dla spëisa complessiva. Spo gnarál ejaminé les domandes y do n arat positif paié fora tres le davagn dl personal dles scolines y scores la soma aprovada. Al gnará fat controi. 


Clican chiló röiun ala verjiun originala dl comunicat stampa por visualisé imajes, documënc o video che taca lapró

USP/eb/tl